Meta Two Tone Enamel 4x6 Photo Frame

Aluminum and Enamel

Photo Size 4" x 6" / 7" x 8.75" x 0.25"

$60